АРТРОСКОПСКИ СИМУЛАТОР С МОДУЛ ЗА НАЧИНАЕЩИ, КОЛЯННИ И РАМЕННИ АРТРОСКОПИИ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА UPGRADE С МОДУЛИ ЗА ТАЗОВИ И ГЛЕЗЕННИ ОПЕРАЦИИ

Симулатор за виртуално медицинско обучение, признат от AANA и ESKA с ненадминати фотореалистични графики и реалистична осезаема обратна връзка. Анатомично прецизните модели на коляно, бедро, рамо и глезен създават усещането, че оперирате истински пациенти. Работите с реални хирургични инструменти, например кук за палпиране, граспер, режеща матрица и шейвър.Обратна връзка за представянето, експертно дефинирани сертификати за получения резултат и проведения курс.

Модулът за основните артроскопски умения дава възможност за обучение на съвсем начинаещи специалисти в артроскопските операции. Различните пациентски случаи с различна степен на трудност, дават възможност да се обучават както начинаещи, така и напреднали специалисти.Отделен модул за реконструкция на ПКВ – много реалистична и с различни случаи.

Симулатор за хистероскопия

Модулът за основни умения HystSim™ съдържа пълна учебна програма, предназначена за структурирано включване на обучението по хистероскопия в програмите по акушерство и гинекология. Той включва осем упражнения за придобиване на различни умения с възможност за индивидуално оценяване. Използва се оригинален диагностичен хистероскоп с работен канал, който гарантира идеална подготовка за оперативната зала. Упражненията в безопасна и реалистична виртуална среда осигуряват спокойна атмосфера извън оперативната зала за по-ефективно усвояване на основните умения. Всяка задача акцентира върху една критична (важна) стъпка от процедурата: Достигане до шийката на матката (матка антеверзио, матка ретроверзио), обучение за манипулиране дистензията на матката, навигиране в маточната кухина, биопсия, отстраняване на полип с граспър или ножици и изучаване на синехия и леки случаи на синдрома на Ашерман.

Използват се указания за безопасно извършване на процедурата според анатомичната структура, които отразяват най-добрите практики, дефинирани от експертна група, и помагат за научаването на основните поведенчески правила по време на процедурата. На курсистът се дават съвети и полезни насоки за подобряване на представянето, прилагат се инструменти сянка, които демонстрират правилното поведение, както и видеофилми, от които курсистите се ръководят, и които представят разнообразни анатомични изгледи, например външен и страничен изглед с цел подобряване на ориентацията. Осигурен е и уред за измерване комфорта на пациента, който се използва, за да се гарантира, че по време на процедурата на пациента са осигурени най-добрите възможни условия.

Урологичен симулатор

Този модул съдържа основни задачи, които дават възможност на курсиста да придобие всички умения, необходими за безопасното изпълнение на цялостната ТУР-П процедура. ТУР-П процедурата е разделена на отделни стъпки, визуализация, кървене, резекция и др. Учебната програма, заложена в модула, разчита на самостоятелна практика в безопасна среда до достигане на желаната степен на опитност. Курсистите придобиват опит при установяване на основните анатомични точки, цитоскопия, извършване на безопасна резекция и контролиране на кървенето.

Инструкциите за безопасно изпълнение на процедурата се прилагат за различни анатомични задания, които отчитат най-добрите практики, определени от експертна група, и имат за цел да улеснят научаването на основните поведенчески правила по време на процедурата. На курсистите се предлагат съвети и полезни начини за подобряване на изпълнението, раздвоен образ, който показва правилното поведение. Осигурени са видео филми, които насочват курсистите, както и различен анатомичен изглед, например външен и страничен изглед за по-добра ориентация и познаване на пространството.

Лапароскопски симулатор

VirtaMed LaparoS™ е мултидисциплинарна платформа, която позволява бързо превключване между лапароскопия и другите модули за анатомия на VirtaMed: GynoS™, UroS™ и ArthroS™. VirtaMed LaparoS™ включва анатомично правилен модел на корема, който може да се използва за (обратно) позициониране на Тренделенбург според случая за тренировка. Свободният избор на портали дава възможност на обучаемите се да се научат да боравят с инструменти с различно разположение на троакара. Реалистичните лапароскопски инструменти са адаптирани за симулация и съчетават пълна свобода на движение с автентични хаптични взаимодействия. Симулаторът е оптимизиран за ергономично обучение с регулируема оперативна височина и подвижен мултитъч екран.

Инструкциите за безопасно изпълнение на процедурата се прилагат за различни анатомични задания, които отчитат най-добрите практики, определени от експертна група, и имат за цел да улеснят научаването на основните поведенчески правила по време на процедурата. На курсистите се предлагат съвети и полезни начини за подобряване на изпълнението, раздвоен образ, който показва правилното поведение. Осигурени са видео филми, които насочват курсистите, както и различен анатомичен изглед, например външен и страничен изглед за по-добра ориентация и познаване на пространството.

АНГИОГРАФСКИ СИМУЛАТОР

Симулаторът съдържа всичко необходимо за едно цялостно обучение на бъдещите специалисти по ангиография, сертифициране и пресертифициране усъвършенстване на уменията на специалистите. Има включени в себе си модули за различни дисциплини като: - интервенционална кардиология /коронарография, интревенции при миокарден инфаркт и др./, интервенционална рентгенография, периферна ангиография, аортни и торакални интервенции /EVAR,TAA,AAA/, отстраняване на тромб/и при остър инсулт Имплантиране на аортна клапа, интервенции при сърдечно-ритъмни нарушения, каротидни интервенции, интервенция на Илиака и СФА/диагностика, балонна-ангиопластика имплантиране на стент/, Оклузия на ляво предсърдие (LAAO), интервенции при ренални артрии, Транссептална пункция. Емболизации: емболизация на съдови малформации и аневризми чрез койлове и микроелементи, трансартериална емболизация/хемоеболизация/TACE). Различни интервенции при съдови травми и обхваща широк спектър на обучение на бъдещите специалисти.

Симулатора дава възможност за междууниверситетска предоперативна тренировка на предстоящи интервенции с реални данни от СТ и др. данни Симулаторът дава възможност на няколко университета едновременно да осъществават тренировка и подготовка на реални интрвенционални манипулации и да се подпомогнат с тяхната ценна колегиална преценка и мнение.

Симулаторът осигурява реална медицинска симулация с ненадмината графика и тактилна обратна връзка, като дава възможност за вадене на детайлна справка след всяко упражнение.